Strona główna > Firma > Programy UE > Projekty zrealizowane > Pozyskanie certyfikatów trudnopalności dla mebli tapicerowanych wg DIN normy 660884:2003-07

Pozyskanie certyfikatów trudnopalności dla mebli tapicerowanych wg DIN normy 660884:2003-07

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg

Przeprowadzenie badań certyfikacyjnych dla produktów tj. Selva, produkty Quadra, Voo Voo wystawienie oraz wydanie certyfikatów trudnopalności wg normy DIN 660884:2003-07.

03.11.2016
 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-11-2016

Nazwa zamawiającego

"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer ogłoszenia

1002174

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzalewski@bejot.eu lub pisemnie za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rzalewski@bejot.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Zalewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 509 386 651

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie pozyskania certyfikatów trudnopalności dla mebli tapicerowanych wg DIN normy 660884:2003-07 obejmującej przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie oraz wydanie certyfikatów dla wybranych modeli.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskania certyfikatów trudnopalności dla mebli tapicerowanych wg normy DIN 660884:2003-07 obejmującej przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie oraz wydanie certyfikatów dla wybranych modeli.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie pozyskania certyfikatów trudnopalności dla mebli tapicerowanych wg DIN normy 660884:2003-07 obejmującej przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie oraz wydanie certyfikatów dla wybranych modeli mebli tapicerowanych:
1) Quadra
2) Selva
3) VooVoo
Szczegółowy opis mebli w załączonych plikach.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: do 45 dni kalendarzowych (liczony od dnia podpisania umowy/złożenia zamówienia)

Załączniki

·         Opis produktów do badań
·         Wzór oferty i oświadczeń
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
- ma doświadczenie w realizowaniu badań certyfikacyjnych/wydaje certyfikaty dla branży meblowej,
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 
- w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość. 
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli BEJOT uzna za wątpliwe spełnienie któregoś z powyższych warunków może żądać udowodnienia spełnienia warunku przez Wykonawcę.

Wiedza i doświadczenie

jak wyżej

Potencjał techniczny

jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

jak wyżej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

jak wyżej

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagania podstawowe: 
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1) lub zawierać niezbędne jej elementy tj.: 
- zakres i cena wykonania poszczególnych usług 
- termin realizacji usługi
- oświadczenia, że: 
x mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 
x nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
x termin ważności oferty wynosi 60 dni. 
Jeżeli wycena możliwa jest jedynie poprzez formularz/zamówienie wyceny potencjalnego wykonawcy usługi dopuszcza się przesłanie lub wskazanie formularzy do wypełnienia przez Bejot w celu ustalenia ceny i pozostałych elementów oferty.
W takim przypadku należy przesłanie formularza/wskazania miejsca pobrania formularza na adres: rzalewski@bejot.eu. Jednocześnie informuję, że termin wpływu oferty do Bejot nie zostanie wydłużony o czas przygotowania/wysłania formularzy przez Bejot.
Bejot zastrzega sobie możliwość przygotowania formularzy przez min. 3 dni robocze.
W tej sytuacji złożenie oferty wg własnych formularzy wraz z podpisem i pieczęcią oferenta jest jednocześnie potwierdzeniem spełnienia warunków określonych w dziale ”Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności”
b. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem lub pieczęcią, 
c. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, 
d. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
Oferta powinna być sporządzona: 
a. w języku polskim/angielskim/niemieckim 
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, 
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
Kompletna oferta musi zawierać: 
a. nazwę i adres Dostawcy, 
b. datę sporządzenia, 
c. okres ważności nie krótszy niż 45 dni, 
d. cenę całkowitą netto i brutto oraz łączną wartość, 
e. termin realizacji usługi
f. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (nie dotyczy sytuacji opisanych powyżej w wymaganiach podstawowych) 
g. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (nie dotyczy sytuacji opisanych powyżej w wymaganiach podstawowych).

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego lub na druku oferenta zawierająca wszystkie wymagane elementy jak w załączonym formularzu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. zo.o. do żadnego określonego działania: 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. BEJOT Sp. z o.o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. BEJOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.


Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty podlegać będą ocenie pod względem kryteriów: 
1) cena - max 90 punktów 
2) termin realizacji - max 10 punktów 
ad 1 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: 
           C min
C = ----------------- x 90 
          C Bad

gdzie C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto 
C min - najniższa cena ofertowa netto 
C bad- cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej 
ad. 2 termin realizacji Punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły: 
             T min
T = ----------------- x 10
             T Bad

gdzie T - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium Termin realizacji T min - najkrótszy termin realizacji w uzyskanych ofertach 
T bad - termin realizacji w ofercie ocenianej

Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

63-112 Manieczki
wielkopolskie , śremski

Numer telefonu

61 281 22 25

NIP

7851614645

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej BEJOT Sp.zo.o. na rynku niemieckim.

Numer projektu

RPWP.01.04.01-30-0033/15-00
 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X