Strona główna > Firma > Programy UE > Projekty zrealizowane > Przygotowanie materiałów reklamowych: katalog wizerunkowy oraz katalog SELVA - akustyka; projekt i w

Przygotowanie materiałów reklamowych: katalog wizerunkowy oraz katalog SELVA - akustyka; projekt i wydruk

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 29-09-2016 do godziny 23-59-00

Nazwa zamawiającego
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1005730
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana skanem na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jgolab@bejot.eu lub pisemnie za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jgolab@bejot.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Gołąb (tel. 513191602)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. katalog zbiorczy wizerunkowy oraz katalog indywidualny SELVA – akustyka; projekt i wydruk.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: śremski Miejscowość: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przygotowanie materiałów: tj. projekt i druk
A. Katalogu zbiorczego wizerunkowego produktów Bejot w ilości 200 szt.
B. Katalogu indywidualnego SELVA – akustyka w ilości 500 szt
Katalogi powinny zostać oznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016.
Przedmiot zamówienia
Wymagania do części A – Katalog zbiorczy wizerunkowy
1. Projekt koncepcji graficznej katalogu - min. 3 odmienne/ różnorodne propozycje będące podstawą do dalszej obróbki wg. konsultacji z zamawiającym.
2. Skład części wizerunkowej oraz produktowej katalogu:
- projekt katalogu musi być tak skonstruowany, aby zawierał wszystkie opisy w 3 jednakowych wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka (teksty językowe dostarczone przez Zamawiającego);
- katalog będzie zawierał ok. 37 kolekcji produktów (z zastrzeżeniem, iż różna ilość produktów wchodzi w skład każdej z kolekcji).
- minimalna ilość stron katalogu – 272;
- stworzenie rozkładówki produktowej zawierającej całą ofertę produktową – ikony produktów wraz z numeracją stron; - stworzenie spisów treści wg wytycznych Bejot;
- uzupełnienie przez agencję brakujących tekstów opisujących wszystkie kolekcje/produkty;
- napisanie tekstów m.in.: o firmie Bejot, designie, ekologii, projektantach, dostawcach, zagadnieniach związanych z akustyką pomieszczeń w nawiązaniu do produktów akustycznych z oferty Bejot;
 - stworzenie sloganów i/lub haseł i/lub dobranie cytatów do każdej kolekcji;
- stworzenie części przedstawiającej ofertę próbnikową: tkanin, drewna, metali, plastików itp
- stworzenie infografiki oraz rysunków technicznych wraz z wymiarami i funkcjami dla wszystkich produktów;
- wykonanie brakujących zdjęć produktowych czy aranżacyjnych;
 
3. Druk
- papier: Okładka tłoczona – Amber Graphic 400g/m2 wnętrze – Amber Graphic 120g/m2
- format A4
- druk: druk pełnoformatowy – składki 16 str. druk w technologii LED UV
- wykończenie wyrobu: oprawa miękka szyto-klejona okładka sztancowana z wykrojnika oraz bigowana folia mat na okładce
- pakowanie zamówienia: maksymalne gabaryty paczki: 21x30 cm wys.: 5cm (jak ryza papieru do drukarek), ilość sztuk w paczce ma być wielokrotnością 5 szt paczki opisane nazwą materiału; opisana ilość materiałów w paczce
- inne wymagania:
Katalogi powinny zostać oznaczone zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016.
Wymagania do Katalogu indywidualnego SELVA – część B
1. Projekt koncepcji graficznej katalogu
 - min. 3 propozycje będące podstawą do dalszej obróbki wg. konsultacji z zamawiającym.
2. Skład części wizerunkowej oraz produktowej katalogu:
- projekt katalogu musi być w 3 wersjach językowych: polska, angielska, niemiecka (testy w języku polskim (w porozumieniu z Bejot) oraz ich tłumaczenie na język angielski i niemiecki musi być wykonane przez agencję reklamową);
- katalog będzie zawierał zdjęcia, infografikę, opis całej kolekcji SELVA (1. ekrany wolnostojące – selva free, 2. panele naścienne – selva wall, 3. panele sufitowe – selva sky (informacje o produkcie zostaną przekazane przez Bejot); opis zagadnień związanych z akustyką; hasła/slogany reklamowe; rysunki techniczne produktów wraz z wymiarami oraz opisem sposobu montażu; wykonanie brakujących zdjęć produktowych czy aranżacyjnych lub wizualizacji; wszystkie teksty w 3 wersjach językowych – oddzielny katalog dla każdej wersji językowej; minimalna ilość stron każdej wersji językowej katalogu – 23.
3. Druk
- papier: Amber Graphic 200g/m2
- format 210x275 mm
- druk: druk 4+4, bigowanie i składanie, euro zszywki
- pakowanie zamówienia: maksymalne gabaryty paczki: 21x30 cm wys.: 5 cm (jak ryza papieru do drukarek), ilość sztuk w paczce ma być wielokrotnością 5 szt. paczki opisane nazwą materiału; opisana ilość materiałów w paczce
Kod CPV
79000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. katalogu zbiorczego wizerunkowego
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji: do 20 dni kalendarzowych (liczony od dnia podpisania umowy)
Załączniki
·         Wzór oferty i oświadczeń
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
 -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
- w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość
- agencja reklamowa musi posiadać kilkuletnie doświadczenie na runku oraz przedstawić portfolio lub udokumentować współpracę z producentami mebli biurowych (poprzez wykaz realizacji wg załącznika nr 4)
Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty. Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wiedza i doświadczenie
jak wyżej. Agencja reklamowa - doświadczenie i co najmniej kilkuletnia, udokumentowana współpraca z producentami mebli biurowych. Takie same wytyczne muszą posiadać poddostawcy agencji, której będą zlecane jakiekolwiek prace nad katalogiem zbiorczym lub indywidualny Bejot.
Potencjał techniczny
jak wyżej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
jak wyżej
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jak wyżej
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1),
b. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem lub pieczęcią,
c. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
d. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim,
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres Dostawcy,
b. datę sporządzenia,
. okres ważności nie krótszy niż 60 dni,
d. termin realizacji zamówienia,
e. cenę całkowitą netto i brutto,
f. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
g. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
h. wykaz agencja reklamowa musi posiadać kilkuletnie doświadczenie na runku oraz przedstawić portfolio lub udokumentować współpracę z producentami mebli biurowych, wg wzory stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do żadnego określonego działania: 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. BEJOT Sp. z o. o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. BEJOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Ocena oferty
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty podlegać będą ocenie pod względem kryteriów:
1) cena - max 90 punktów
2) termin realizacji - max 10 punktów
ad 1 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C = ----------------- x 90 ,
C Bad
gdzie
C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto
C min - najniższa cena ofertowa netto
C bad- cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej
 
ad. 2 termin realizacji Punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
 
T min
T = ----------------- x 10 ,
T Bad
 
gdzie
T - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium Termin realizacji
T min - najkrótszy termin realizacji w uzyskanych ofertach
T bad - termin realizacji w ofercie ocenianej
 
Wykluczenia
Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający (beneficjent)
 
Nazwa
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
63-112 Manieczki
wielkopolskie , śremski
Numer telefonu
61 281 22 25
NIP
7851614645
Tytuł projektu
Rozwój działalności eksportowej BEJOT Sp.zo.o. na rynku niemieckim.
Numer projektu
RPWP.01.04.01-30-0033/15-00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X