Strona główna > Firma > Programy UE > Projekty zrealizowane > Przygotowanie materiałów reklamowych: próbniki tkanin, drewna, plastików itp.

Przygotowanie materiałów reklamowych: próbniki tkanin, drewna, plastików itp.

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Przygotowanie materiałów reklamowych: próbniki tkanin, drewna, plastików itp.
07.06.2016
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 30-09-2016 do godziny 23-59-59

Nazwa zamawiającego
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 
Numer ogłoszenia
1002362
 
Status ogłoszenia
Aktualne
 
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana skanem na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jgolab@bejot.eu lub pisemnie za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jgolab@bejot.eu
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Gołąb (tel. 513 191 602 )
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. próbniki tkanin, drewna, plastików.
 
Kategoria ogłoszenia
Usługi
 
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
 
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: śremski Miejscowość: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
Cel zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. próbniki tkanin, drewna, plastików
 
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. próbniki tkanin, drewna, plastików itp.
 
1. Komplet 100 szt. teczek zawierający 23 różne karty próbnikowe każda. Karta próbnikowa to forma próbek naklejonych na papier wg zestawienia w tabeli poniżej. Poszczególne karty próbnikowe przedzielone są przekładkami (5 różnych przekładek przypada na jedną teczkę).
 
2. Próbniki w formacie A5 w ilości 92 szt. skompletowanych teczek.
 
Ad 1. Próbniki – forma próbek naklejanych na papier w teczce, rozdzielonych przekładkami. Działania powiązane z realizacją finalnej karty próbnikowej to:
a). stworzenie projektu graficznego kart próbnikowych oraz przekładek z grupami cenowymi zgodnego z layoutem i wytycznymi Bejot;
b). druk kart próbnikowych i przekładek zgodnie z wytycznymi:
 - grubość papieru przekładek z grupami cenowymi min. 350g, druk w kolorze, komplet 5 szt. do jednej teczki próbnikowej
 - specyfikacja papieru kart próbnikowych: format 210 x 297 mm
 - papier: OLIN Smooth Absolute White 350g
 - druk 2+1 - 4 x otwór fi 8 mm, bez metalowych oczek
- bigowanie, składanie
- druk w kolorze,
 - pozyskanie przy pomocy Bejot materiałów próbnikowych od dostawców, z którymi współpracujemy (tkaniny, sklejka, drewno, melamina, CPL, kolory ral i plastików – wykonane przez dostawcę próbników, siatki, membrany, haft - dostawca otrzyma z Bejot)
 - cięcie surowców, zabezpieczenie próbek przed strzępieniem, naklejenie zgodne z założeniami projektowymi
- zapakowanie zamówienia: maksymalne gabaryty paczki: 21x30 cm wys.: 5cm (jak ryza papieru do drukarek); paczki opisane nazwą materiału; opisana ilość materiałów w paczce c) teczka do kart próbnikowych
- projekt graficzny okładki teczki, do akceptacji Bejot
- format okładki po rozłożeniu 720 x 315 mm
- nośnik tektura lita 2,00 mm
 - mechanizm 4 ringi typu D bez docisku
 - szerokość grzbietu 52 mm
 - pojemność ringu 35 mm
- oklejka: druk 4+0 CMYK, folia matowa+ lakier UV wyb. 1+0 - wyklejka: folia matowa
 - 4 x big
- 2 x magnes 12,5x2,00
- uchwyt: rączka z paska parcianego o szerokości ok. 20 mm z dwoma metalowymi końcówkami, pasek przełożony przez 2 metalowe podłużne oczka, przynitowany Rodzaj kart próbnikowych które winny znajdować się w jednej teczce - tabela w załączeniu.
 
 Ad 2. Próbniki w formacie A5
a). stworzenie projektu graficznego wraz z wytycznymi zabezpieczenia tkanin, określenie sposobu łączenia materiałów i innych próbek,
b). określenie etykietowania, opis właściwości tkanin i innych próbek
c). wszystkie próbniki muszą być umieszczone w teczce/ walizce – wymagany projekt do akceptacji Bejot
d). pomysł kreatywny na przedstawienie kolorów plastików, farb proszkowych, wybarwień drewna itp. oraz jego realizacja
e) pozyskanie przy współpracy z Bejot próbek od dostawców wskazanych przez Bejot
 f). realizacja projektu wcześniej zaakceptowanego przez Bejot Próbniki powinny zostać oznaczone znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016. Nie wiem czy tylko teczka nie mogłaby być tak oznaczona, nie każda kartka.
 
Kod CPV
79000000-4
 
Nazwa kodu CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. próbników.
 
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji: do 20 dni kalendarzowych (liczony od dnia podpisania umowy)
 
Załączniki
·         Rodzaje kart próbnikowych
·         Wzór oferty i oświadczeń
 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; - w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość. - agencja reklamowa musi posiadać kilkuletnie doświadczenie na runku oraz przedstawić portfolio lub udokumentować współpracę z producentami mebli biurowych (poprzez wykaz realizacji wg załącznika nr 4) Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 
Wiedza i doświadczenie
jak wyżej Doświadczenie i co najmniej kilkuletnia współpraca z producentami mebli biurowych. Firma musi posiadać portfolio/produkty pokazowe, które zostały stworzone dla innych firm. Bejot może zażądać okazania sampli/próbek. Przed produkcją masową próbników Bejot musi zostać przedstawiony wzór do akceptacji.
 
Potencjał techniczny
jak wyżej
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
jak wyżej
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jak wyżej
 
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
 
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1),
b. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem lub pieczęcią,
c. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
d. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 
 Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim,
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres Dostawcy,
b. datę sporządzenia,
c. okres ważności nie krótszy niż 60 dni,
d. termin realizacji zamówienia,
e. cenę całkowitą netto i brutto,
f. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
g. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
h. wykaz zamówień zrealizowanych w ostatnich 5 latach dla producentów mebli biurowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
 
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do żadnego określonego działania: 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. BEJOT Sp. z o. o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. BEJOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
 
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty podlegać będą ocenie pod względem kryteriów:
1) cena - max 90 punktów
2) termin realizacji - max 10 punktów
 
 ad 1 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C = ----------------- x 90 ,
C Bad
 
gdzie
C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto
C min - najniższa cena ofertowa netto
C bad- cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej
 
ad. 2 termin realizacji Punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
T min
 T = ----------------- x 10 ,
T Bad
 
gdzie
T - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium Termin realizacji
T min - najkrótszy termin realizacji w uzyskanych ofertach
T bad - termin realizacji w ofercie ocenianej
 
Wykluczenia
Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2,3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
63-112 Manieczki
wielkopolskie , śremski
Numer telefonu
61 281 22 25
NIP
7851614645
Tytuł projektu
Rozwój działalności eksportowej BEJOT Sp.zo.o. na rynku niemieckim.
Numer projektu
RPWP.01.04.01-30-0033/15-00
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X