Strona główna > Firma > Programy UE > Projekty zrealizowane > Przygotowanie usługi zabudowy stoiska + projekt, usługa podwieszenia eksponatów oraz transport ekspo

Przygotowanie usługi zabudowy stoiska + projekt, usługa podwieszenia eksponatów oraz transport eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem.

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 30-09-2016 do godziny 23-59-59
Nazwa zamawiającego
 
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1002361
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana skanem na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jgolab@bejot.eu lub pisemnie za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jgolab@bejot.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Gołąb (tel. 513191602)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługa zabudowy stoiska wystawienniczego + projekt, usługa podwieszenia eksponatów oraz transport eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: śremski Miejscowość: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup usługi zabudowy stoiska wystawienniczego + projekt, usługa podwieszenia eksponatów oraz transport eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem
Przedmiot zamówienia
1. Usługa zabudowy stoiska wystawienniczego + projekt, usługa podwieszenia eksponatów oraz transport.
a). Dane techniczne dotyczące imprezy targowej oraz stoiska:
ORGATEC 2016 Hala, numer stoiska: 7.1; C051 Wymiary stoiska w m (dł x sze): 10x16m Rodzaj zabudowy stoiska: Stoisko parterowe Usytuowanie i rozkład ścian stoiska: narożne (otwarte z 2 stron)
Funkcje stoiska: Prestiżowa – podtrzymanie wizerunku firmy na rynku; Promocyjna – pokazanie produktu w całości.
Podłoga: elegancka i prestiżowa.
Rodzaj produktów przewidzianych do prezentacji na stoisku: m.in.: fotele biurowe obrotowe oraz konferencyjne, stoły, zestawy softseatingowe i chilloutowe, rozwiązania akustyczne, fotele lougowe, wielkogabarytowe zestawy przeznaczone do przestrzeni publicznych.
Sposób pokazania produktu: Produkt wystawcy – ekspozycja w gablotach, na podeście, półkach.
Graficznie: zdjęcia, wydruki.
Multimedialnie: prezentacje, projekcje (zapewnienie w aranżacji miejsca na rzuty prezentacji i ich odpowiednie eksponowanie w tle).
Cechy stoiska: nowoczesne, dynamiczne, minimalistyczne z podziałem na strefy zgodne z koncepcją stoiska, łatwa komunikacja z klientem - przejścia między strefami, estetyczne i przejrzyste opisy produktów/kolekcji/funkcji Stoisko powinno posiadać niewielkie zaplecze magazynowe.
Całość powinna wyglądać przestronnie, być otwarta – zachęcająca do wejścia. Kolorystyka stoiska: monolityczne/jednobarwne (czary lub jasno szary lub biały). Produkty przewidziane do prezentacji charakteryzować się będą przyciągającym kolorem i wzorem. Wytyczne co do rodzaju produktów, ich wymiary – zostaną przesłane przez Bejot. Wymagane wyposażenie stoiska: lada barowa, lodówka, miejsce na przechowywanie naczyń, zlew, ekspres do kawy, czajnik itp., miejsca w podłodze z elektryką pozwalającą na podłączenie lamp czy TV Inne usługi: transport eksponatów oraz elementów zabudowy w obie strony, montaż oraz rozbiórka wraz z pakowaniem mebli stoiska, ubezpieczenie mebli.
b). Informacje niezbędne do zaprezentowania koncepcji stoiska:
Cel: zwiększenie świadomości marki Bejot na rynkach eksportowych. Przedstawienie Bejot jako producenta podążającego za światowymi trendami aranżacji przestrzeni biurowych i publicznych. Bejot jako producent silnie związany z jednostkami naukowymi (rozwiązania akustyczne selva). Zależy nam na pozyskaniu nowych klientów z nastawieniem na architektów, inwestorów, projektantów. Idea, na której powinna być oparta koncepcja stoiska: Innowacyjne podejście do aranżacji przestrzeni biurowych, zapewniające optymalny komfort pracy: 1. Idealna akustyka przestrzeni: selva - kolekcja oraz inne produkty tapicer. posiadające właściwości akustyczne. 2. Innowacyjność/design/funkcjonalność – treehouse, beachhouse 3. Systemy loungowe dedykowane HoReCa oraz biuro - jeden regał foteli obrotowych. 25 lat doświadczenia.
Kod CPV
79000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji:
14 dni – od dnia podpisania umowy - przedstawienie koncepcji stoiska
Stoisko ma być gotowe na jeden dzień przed rozpoczęciem targów.
Demontaż stoiska – termin oraz wytyczne zgodne z wymaganiami organizatora targów Orgatec w Kolonii
Załączniki
·         Wzór oferty i oświadczeń
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
- w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wiedza i doświadczenie
1 Doświadczenie w wykonywaniu tego typu zleceń dla innych firm produkujących meble.
2 Należyte wykonanie poparte referencjami w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zagranicznych stoisk targowych o wartości minimum 150.000,00 zł netto i powierzchni minimum 200 m2 każde,
3 Wykaz 6 wykonanych usług na targach zagranicznych o wartości minimum 150 000,00 zł netto każde i powierzchni minimum 200 m2 każde w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców- załącznik nr 4
4 Wiedza i doświadczenie w branży wystawienniczej na targach zagranicznych poparte członkostwem w międzynarodowej organizacji zrzeszającej firmy wystawiennicze np. IFES 5 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez oświadczanie, że dysponują zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia (poprzez oświadczenie nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego – pkt. 3). Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli wykaże minimum po jednej osobie, która posiadać będzie doświadczenie (minimum dwuletni staż pracy, udział w co najmniej pięciu projektach) w pracy w każdym z poniżej wymienionych zakresów obejmujących projekt, tj.:
* przygotowanie koncepcji i dokumentacji technicznej stoiska
* prowadzenie projektu i nadzór techniczny
* produkcję stoiska, montaż i demontaż
 
Potencjał techniczny
jak wyżej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
jak wyżej
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jak wyżej
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1),
b. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem lub pieczęcią,
c. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
d. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim,
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres Dostawcy,
b. datę sporządzenia,
c. okres ważności nie krótszy niż 60 dni,
d. termin realizacji zamówienia,
e. cenę całkowitą netto i brutto,
 f. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
g. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
h. wykaz 6 wykonanych usług na targach zagranicznych o wartości minimum 150.000,00 netto każde i powierzchni minimum 200 m2 Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. BEJOT Sp. z o. o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. BEJOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty podlegać będą ocenie pod względem kryteriów:
1) cena - max 90 punktów
2) termin realizacji - max 10 punktów
ad 1 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C = ----------------- x 90 ,
C Bad
gdzie
C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto
C min - najniższa cena ofertowa netto
C bad- cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej
 
ad. 2 termin realizacji Punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
 
T min
T = ----------------- x 10 ,
T Bad
 
gdzie
T - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium Termin realizacji
T min - najkrótszy termin realizacji w uzyskanych ofertach
T bad - termin realizacji w ofercie ocenianej
 
Wykluczenia
Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
63-112 Manieczki
wielkopolskie , śremski
Numer telefonu
61 281 22 25
NIP
7851614645
Tytuł projektu
Rozwój działalności eksportowej BEJOT Sp.zo.o. na rynku niemieckim.
Numer projektu
RPWP.01.04.01-30-0033/15-00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X