Strona główna > Firma > Programy UE > Projekty zrealizowane > Zakup formy BMS do produkcji krzeseł obrotowych

Zakup formy BMS do produkcji krzeseł obrotowych

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2016

Nazwa zamawiającego

"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer ogłoszenia

1002397

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana skanem na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ppaluszak@bejot.eu lub pisemnie za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ppaluszak@bejot.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Paluszak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 516 038 668

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup „formy BMS” (stalowa forma wtryskowa) do produkcji specyficznego elementu montowanego w krzesłach obrotowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: śremski Miejscowość: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup „formy BMS” (stalowa forma wtryskowa) do produkcji specyficznego elementu montowanego w krzesłach obrotowych.

Przedmiot zamówienia

Zakup „formy BMS” (stalowa forma wtryskowa) do produkcji specyficznego elementu montowanego w krzesłach obrotowych, w których zastosowany zostanie innowacyjny mechanizm umożliwiający aktywne siedzenie.
Pojęcie „forma BMS” oznacza stalową formę wtryskową, która będzie służyła do produkcji podstawy krzesła obrotowego – krzyżaka pięcioramiennego „BMS” ze zmodyfikowanym otworem centralnym, pozwalającym osadzić w tym otworze specjalny wkład BMS, a we wkładzie kolumnę amortyzatora. Założenia otworu centralnego w krzyżaku BMS tak jak i inne wymiary zostały wstępnie określone w załączonym rysunku technicznym 2016_10_14_rys_techniczny_bms

Kod CPV

42990000-2

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: do 60 dni kalendarzowych (liczony od dnia podpisania umowy)

Załączniki

·         Rysunek techniczny
·         Wzór oferty oraz oświadczenia - 3 załączniki

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; 
- w postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość. 
- posiada min. 3-letnie doświadczenie w produkcji form do podstaw pięcioramiennych krzeseł obrotowych

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

 

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej

Potencjał techniczny

Jak wyżej

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jak wyżej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jak wyżej

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Wymagania podstawowe: 
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1), 
b. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem lub pieczęcią, 
c. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, 
d. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

Oferta powinna być sporządzona: 
a. w języku polskim,
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, 
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
Dostawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 
Kompletna oferta musi zawierać: 
a. nazwę i adres Dostawcy, 
b. datę sporządzenia, 
c. okres ważności nie krótszy niż 60 dni, 
d. cenę całkowitą netto oraz łączną wartość,
e. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
f. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega, iż rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta musi zawierać: 
a. nazwę i adres Dostawcy, 
b. datę sporządzenia, 
c. okres ważności nie krótszy niż 60 dni, 
d. cenę całkowitą netto
e. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 
f. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje BEJOT Sp. z o.o. do żadnego określonego działania: 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje BEJOT Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje BEJOT Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. BEJOT Sp. z o.o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. BEJOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty podlegać będą ocenie pod względem kryteriów: 
1) cena - max 90 punktów 
2) termin realizacji - max 10 punktów 

ad 1 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły: 
             C min
C = ----------------- x 90 , gdzie 
             C Bad
C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto
C min - najniższa cena ofertowa netto
C bad- cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej

ad. 2 termin realizacji 
Punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły: 
             T min
T = ----------------- x 10 , gdzie 
              T Bad
T - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium Termin realizacji
T min - najkrótszy termin realizacji w uzyskanych ofertach
T bad - termin realizacji w ofercie ocenianej.
 

Wykluczenia

Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

63-112 Manieczki
wielkopolskie , śremski

Numer telefonu

61 281 22 25

NIP

7851614645

Tytuł projektu

Rozwój działalności eksportowej BEJOT Sp.zo.o. na rynku niemieckim.

Numer projektu

RPWP.01.04.01-30-0033/15-00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X