Strona główna > Firma > Programy UE > Projekty zrealizowane > Zakup materiałów reklamowych - pendrive (propozycja modelu, projekt graficzny, nadruk, nagrywanie ma

Zakup materiałów reklamowych - pendrive (propozycja modelu, projekt graficzny, nadruk, nagrywanie materiałów)

logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
Samorzad-Wojewodztwa-Wielkopolskiego.jpg
UE_EFRR_rgb-1.jpg
Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 14-09-2016 do godziny 23-59-59

Nazwa zamawiającego
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1005729
Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być przesłana skanem na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jgolab@bejot.eu lub pisemnie za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jgolab@bejot.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyna Gołąb (tel. 513191602)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup materiałów reklamowych tj. pendrive (propozycja modelu, projekt graficzny, nadruk, nagrywanie materiałów)
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: śremski Miejscowość: Manieczki, ul. Wybickiego 2a, 63-112 Brodnica
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. pendrive w ilości 1000 sztuk
1. Propozycja modelu pendrive min. 16 GB, prędkość USB 3.0.
2. Design (kształt, kolor, wielkość) oraz jakość surowców, z których będą wykonane – muszą zostać zaakceptowane przez Bejot.
3. Projekt graficzny nadruku na pendrive zawierający logo Bejot – do akceptacji Bejot.
4. Propozycja opakowania w formie kartonika lub innego pudełka. Projekt graficzny do akceptacji Bejot.
5. Oznakowanie pendrive’ów jak i opakowań zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 14 czerwca 2016 r. 6. W razie potrzeby – możliwość nagrania materiałów wysłanych przez Bejot w ciągu 48h od momentu ich otrzymania
Przedmiot zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. pendrive.
Kod CPV
79000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Dodatkowe przedmioty zamówienia
Przygotowanie materiałów reklamowych tj. pendrive.
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji: do 14 dni kalendarzowych (liczony od dnia podpisania umowy)
Załączniki
·         Wzór oferty i oświadczeń
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
- w postępowaniu nie mogą brać udziału
Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wiedza i doświadczenie
Doświadczenie w wykonywaniu tego typu zleceń dla innych firm.
Potencjał techniczny
jak wyżej
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
jak wyżej
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jak wyżej
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1).
b. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem lub pieczęcią,
c. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,
d. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim,
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy, o których zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres Dostawcy,
b. datę sporządzenia,
c. okres ważności nie krótszy niż 60 dni,
d. termin realizacji zamówienia,
e. cenę całkowitą netto i brutto,
f. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
g. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy BEJOT Sp. z o.o do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. BEJOT Sp. z o. o nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. BEJOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty podlegać będą ocenie pod względem kryteriów:
1) cena - max 90 punktów
2) termin realizacji - max 10 punktów
ad 1 Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
 
         C min
C = ----------------- x 90 ,
C Bad
gdzie C - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto C min - najniższa cena ofertowa netto C bad- cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej
 
ad. 2 termin realizacji Punkty w ramach kryterium Termin realizacji będą przyznawane wg następującej formuły:
T min
T = ----------------- x 10 ,
T Bad
gdzie T - ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium Termin realizacji T min - najkrótszy termin realizacji w uzyskanych ofertach T bad - termin realizacji w ofercie ocenianej
Wykluczenia
Zamawiający Wykluczy Dostawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
"BEJOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
63-112 Manieczki
wielkopolskie , śremski
Numer telefonu
61 281 22 25
NIP
7851614645
Tytuł projektu
Rozwój działalności eksportowej BEJOT Sp.zo.o. na rynku niemieckim.
Numer projektu
RPWP.01.04.01-30-0033/15-00

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X