Polityka prywatności

 

W niniejszej Polityce Prywatności użytkownicy mogą znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące wykorzystywania przez nas danych osobowych, niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami. 

 

Użytkownikom, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z plików cookies i podobnych technologii, które mogą być instalowane na urządzeniach końcowych naszych klientów i użytkowników, zalecamy zapoznanie się z Polityką plików cookie.


Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Bejot sp. z o.o. ul. Wybickiego 2a, Manieczki, 63-112 Brodnica k. Poznania, tel. +48, 61, 281-22-25, e-mail: biuro@bejot.eu (dalej: „Administrator”).

 

Inspektor ochrony danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie Państwo  skontaktować się z nami przez wyznaczonego Inspektora ochrony danych pod adresem: iod@bejot.com.pl lub pisząc w formie tradycyjnej na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:
 

Cel przetwarzania:

 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

 

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora

art. 6 ust. 1 lit. b
(dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).

Potrzeba kontaktu z klientami / pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.

 

 

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.

 

 

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.

 

 

Działania marketingowe

art. 6 ust 1 lit a i f RODO

prowadzenia działań marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę, udział w organizowanych konkursach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

 

 

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych.

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.

 

 

Przetwarzanie danych w ramach profilu na portalach społecznościowych w tym  Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
W przypadku Facebook oraz Instagram dane są współadministrowane przez Spółkę „bejot” oraz Meta Platforms

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

 

 

Przetwarzanie plików cookies.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies, administrator uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika.

W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookie lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony. Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.

 

 

Udzielanie odpowiedzi w ramach zapytań przez formularz kontaktowy  na stronie www

art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Dane przechowywane przez okres 3 miesięcy lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

 

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami.

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.

Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy, administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu.

Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Rozpowszechnianie wizerunku pracownika /współpracownika na podstawie zgody prawnoautorskiej.

 

 

Prowadzenie rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

(dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

(dot. kandydatów na współpracowników)
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

 

 

 

 

Odbiorcy danych

Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
•    osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z nami w zakresie usług konsultingowych 
•    organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
•    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne, doradcze, usługi marketingowe (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.
•    w niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
•    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
•    sprostowania (poprawiania) swoich danych,
•    usunięcia swoich danych,
•    ograniczenia przetwarzania swoich danych,
•    przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

Obowiązek/dobrowolność przekazania swoich danych osobowych?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcecie Państwo skorzystać z oferowanych przez nas usług, zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musicie Państwo podać swoje dane osobowe.

Jeśli Państwa pracodawca lub inny podmiot wskazał Państwa jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy, Państwa dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). 

Jeśli na przestrzeni czasu zawarlibyśmy umowę na świadczenie usług teleinformatycznych z podmiotami działającymi poza strukturami EOG, zawsze odbywać się to będzie z podmiotami sprawdzonymi, które zapewniają ochronę danych osobowych. 

Zgodnie bowiem z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Decyzja wydana przez Komisję wobec USA obejmuje firmy uczestniczące w programie Data Privacy Framework. Współpracujemy jedynie z firmami uczestniczącymi w tym programie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/

Zastosowany sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.
 

 

 

 

Polityka prywatności w mediach społecznościowych

 

Informacje ogólne

Polityka prywatności w mediach Bejot sp. z o.o. ul. Wybickiego 2a, Manieczki,63-112 Brodnica k. Poznania, tel. +48, 61, 281-22-25, e-mail: biuro@bejot.eu (zwanej dalej „Administratorem”), będącego właścicielem portalu internetowego dostępnego pod adresem https://www.bejot.eu/ dotyczy zasad ochrony danych osobowych użytkowników stron https://www.bejot.eu/ prowadzonych w portalach społecznościowych: 
•    Facebook: https://www.facebook.com/bejot.eu/
•    Instagram: https://www.instagram.com/bejotfurniture/
•    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bejotfuniture/
•    Pinterest: https://pl.pinterest.com/bejotfurniture/

Jeżeli nie wskazano inaczej, niniejsza polityka dotyczy również ochrony danych osobowych uczestników konkursów prowadzonych za pośrednictwem mediów społecznościowych Administratora.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Bejot sp. z o.o. ul. Wybickiego 2a, Manieczki,63-112 Brodnica k. Poznania, tel. +48, 61, 281-22-25, e-mail: biuro@bejot.eu

Możesz skontaktować się z nami:
•    listownie na adres: Bejot sp. z o.o. ul. Wybickiego 2a, Manieczki,63-112 Brodnica k. Poznania
•    przez e-mail: biuro@bejot.eu
•    telefonicznie pod numerem: . +48, 61, 281-22-25

Administratorem Twoich danych osobowych jest także operator portalu społecznościowego, w przypadku gdy jesteś użytkownikiem takiego portalu. Informacje o tym, jak poszczególni operatorzy przetwarzają Twoje dane osobowe, znajdziesz w ich politykach prywatności: 
•    Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
•    Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect 
•    LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy? 
•    Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/terms-of-service 

Poszczególni operatorzy portali społecznościowych mogą wykorzystywać Twoje dane na profilu lub dane o zachowaniu w sieci do analizy Twoich preferencji, kontaktów osobistych, zainteresowań itd. Nie mamy wpływu na przetwarzanie lub przekazywanie Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych.

 

Współadministrowanie Twoimi danymi osobowymi z Meta Ireland Limited

W zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych w ramach portali dostarczanych przez Meta Ireland Ltd. (tj. Facebook, Instagram),  „bejot” sp. z o.o. oraz Meta Ireland Ltd. są wspólnymi administratorami Twoich danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszych stron na portalu społecznościowym. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień odnośnie współadministrowania Twoimi danymi są dostępne na  stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Dla danych osobowych, dla których razem z Meta Ireland Ltd.”bejot” sp. z o.o. . jest współadministratorem, głównym organem nadzorczym jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach): https://www.dataprotection.ie/en/contact/how-contact-us

  
 
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu: 
•    udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz poprzez odpowiednie funkcjonalności poszczególnych serwisów, 
•    prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, 
•    udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasze strony w portalach społecznościowych,
•    informowania o nas i o naszych produktach za pomocą postów, które umieszczamy na naszych stronach, 
•    prowadzenia konkursów na naszych stronach,  
•    statystycznym, polegającym na prezentowaniu nam przez operatorów portali społecznościowych danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych osób obserwujących; dane prezentowane nam przez operatorów są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez operatorów Twoich zachowań na naszych stronach, 
•    w przypadku laureatów konkursów/loterii, jeśli tak wynika z zasad konkursu, będziemy przetwarzali dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody,
•    w uzasadnionych przypadkach dane mogą być również przetwarzane w celu zapobiegania nadużyciom oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

 

Jaka jest podstawa prawna  przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami portali społecznościowych, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o nas i naszych produktach, organizacji i prowadzeniu konkursów, analizie danych statystycznych związanych z naszymi stronami w serwisach społecznościowych oraz ich optymalizacji. 
W przypadku organizacji konkursów, podstawą prawną przetwarzania danych ich laureatów jest także art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw podatkowych, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.  


Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
•    prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych,
•    prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe, 
•    prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

  • dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane,
  • zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
  • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym.

•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
•    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w takim zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: iod@bejot.eu Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach.
•    ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Link do strony internetowej Prezesa UODO: https://uodo.gov.pl/.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec operatorów poszczególnych portali społecznościowych, więcej informacji znajdziesz pod linkami:  
•    Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
•    Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect  
•    LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?  
•    Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/terms-of-service

 

Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe? 

Nie musisz przekazywać nam swoich danych, ale z uwagi na stosowane przez operatorów portali społecznościowych zasady, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post, będziemy widzieć Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie lub avatar. 

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Wydawnictwa oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane udostępnione są: 
•    operatorom poszczególnych portali społecznościowych,  
•    dostawcom narzędzi analitycznych i statystycznych, 
•    agencjom marketingowym. 
Treści, które są publicznie umieszczane przez Ciebie na stronach portali społecznościowych będą dostępne dla innych użytkowników portali społecznościowych oraz będą publikowane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.  

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z powiązaniem operatorów portali społecznościowych z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portali społecznościowych oraz ich współpracę z partnerami i podmiotami na całym świecie, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG). Operatorzy portali społecznościowych deklarują, że w zakresie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki i pozostałych krajów spoza  EOG wykorzystują standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, a w stosownych przypadkach opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w odniesieniu do określonych krajów. 

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas: 
•    potrzebny na rozwiązanie Twojej sprawy zgłoszonej za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez portale, 
•    obserwowania przez Ciebie naszych stron w portalach społecznościowych. W każdej chwili możesz usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w danym serwisie, 
•    do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu w oparciu o Twoją szczególną sytuację oraz uznania go za zasadny, jednak nie dłużej niż kiedy obserwujesz nasz profil,  
•    w przypadku konkursów - przez czas trwania konkursu i do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego, a jak otrzymasz nagrodę Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
Chcemy Cię poinformować, że operatorzy portali społecznościowych korzystają z udostępnianych przez Ciebie danych w celu wyświetlania Ci dopasowanych reklam w serwisach społecznościowych lub poza nimi. 

 

Zmiany niniejszego dokumentu

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.